Samenwerking LOS

SKV en NUSO (Landelijke organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie) zijn vanaf januari 2022 samen verder als één branche- vereniging voor speeltuinen, kindervakanties en stads- en kinderboerderijen. Dit doen ze onder de nieuwe naam LOS. Ook maken alle leden van de vereniging vSKBN (Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland) vanaf volgend jaar als collectief gebruik van de diensten van LOS.

Update Mei 2022

Folder LOS

Update 20 november 2021

Samenwerking verder uitgewerkt

Bekijk het Meerjarenbeleidsplan

Wil je een (bewerkbare) Word-versie van dit document, neem dan even contact op het het secretariaat.

20 oktober 2021

Waarom?

De keuzes die de leden vier jaar geleden in de ALV hebben gemaakt, hebben uitstekend gefunctioneerd: er is een nieuwe vereniging opgebouwd met een heldere structuur, enthousiaste leden en een steeds beter netwerk. Maar helaas is deze organisatievorm op langere termijn niet houdbaar. Voor een aantal bestuursleden betekent dit namelijk een taakbelasting van 20-30 uur per week. In deze opbouwfase doen zij dat graag, maar de opvolging vormt een groot probleem. Er zijn weinig of geen mensen te vinden die zoveel tijd in de vereniging willen of kunnen stoppen. Daarnaast kan het bestuur nu niet alles doen wat nodig is. Daarom is men op zoek gegaan naar aansluiting met andere organisaties om taken samen op te pakken. Vanwege de vele overeenkomsten tussen kinderboerderijen en speeltuinen lijkt NUSO/Jantje Beton een logische samenwerkingspartner.

Wie is NUSO/Jantje Beton?

 • Jantje Beton werd opgericht in 1968 omdat men zag dat kinderen hun speelterrein dreigden te verliezen. Met een landelijk fonds en landelijke thema’s zet men zich vanaf dat moment in voor de speelkansen en -ruimte voor alle kinderen en jongeren. De organisatie bnadruk het belang van buiten spelen voor o.a. de motorische vaardigheden, concentratie en leerprestaties, sociale ontwikkeling en zelfvertrouwen.
 • De NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties) ondersteunt de 560 aangesloten speeltuinen met o.a. diensten en producten, individueel maatwerk en ondersteuning bij het werven van financiële middelen (fondsenwerving). De komende jaren zet NUSO zich o.a. in voor meer inclusieve speeltuinen, meer natuurlijke speeltuinen en basisfinanciering voor elke speeltuin.

NUSO/Jantje Beton ziet in de samenwerking met de vSKBN goede mogelijkheden voor:

 • Realisatie/uitvoering van projecten op lokaal niveau
 • Fondsenwerving: van Collecte tot Vriendenloterij/Postcodeloterij en samenwerking met bedrijven
 • Belangenbehartiging en lobby: hoe breder, hoe invloedrijker
 • Expertisedeling: NUSO/Jantje Beton is dé landelijke deskundige voor het spelende kind. Expertise en (pedagogische) inzichten van kinderboerderijen kunnen van meerwaarde zijn voor de projecten en activiteiten van NUSO/Jantje Beton.

Men heeft echter ook oog voor de risico’s. We moeten de inhoudelijke verschillen niet negeren. Er is meer dat ons bindt, maar er zijn ook verschillen in doelgroepen en expertise. Daarnaast bestaan er verschillen in de hoogte van de contributies en de inhoud van de dienstverlening. En tenslotte wil men waken voor een gebrek aan focus op de eigen visie, missie, verandertheorie etc.

Stichting Steunpunt KinderVakanties (SKV)

Het Steunpunt KinderVakanties is een netwerk van organisaties die kindervakanties organiseren. De stichting behartigt de belangen van de aangesloten participanten. Projectmatig worden collectieve onderwerpen opgepakt met en voor de branche. Doel is om kennis, kwaliteit en veiligheid van de honderden organisaties die kindervakanties aanbieden te verbeteren.

SKV heeft inmiddels besloten om per 1 januari 2022 volledig op te gaan in de nieuwe organisatie.

Hoe ver zijn we?

In het afgelopen jaar hebben we vooral gezocht naar wat ons bindt (het spelende kind), wat we samen kunnen doen en hoe die samenwerking zou kunnen zijn.
Maar er speelt bij de stads- en kinderboerderijen natuurlijk veel meer dan het spelende kind, denk aan alles rondom de dieren, maar ook volwassenen als doelgroep en thema’s als educatie en duurzaamheid.

Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken. Over een aantal zaken zijn we het inmiddels al eens:

 • De intentieverklaring
 • Missie, visie en strategie

Over andere thema’s wordt nog gesproken. Als er concrete voorstellen zijn, leggen we die voor aan de klankbordgroep.

Op dit moment liggen er twee modellen op tafel:
Model 1 (voor een periode van max. 2 jaar)

 • De vSKBN blijft in de huidige vorm bestaan;
 • De vereniging sluit voor de leden een collectief lidmaatschap af bij de NUSO;
 • Met dit lidmaatschap kan gebruik worden gemaakt van de dienstverlening van NUSO/Jantje Beton en kan de belangenbehartiging op gezamenlijke thema’s collectief worden opgepakt;
 • Het bestuur van de vSKBN vertegenwoordigt de vereniging in de ALV van NUSO.

Model 2:

 • De vSKBN houdt op te bestaan;
 • Leden worden individueel lid van NUSO (die een nieuwe naam krijgt);
 • Binnen de nieuwe organisatie komt een vakgroep ‘kinderboerderijen’ voor zaken als kwaliteitsbewijs, kenniscentrum, belangenbehartiging van de eigen thema’s, kennisuitwisseling;
 • De vakgroep stelt een eigen jaarplan op en krijgt middelen om dit uit te voeren;

NUSO/Jantje Beton heeft aangegeven dat voor hen op de langere termijn alleen variant 2 een optie is. Variant 1 geeft beide partijen twee jaar de tijd om te ervaren of de samenwerking goed werkt en de verschillen niet te groot zijn. Na die periode volgt de definitieve keuze: variant 2 of de samenwerking beëindigen.

Wat is de volgende stap?

Wij (de drie organisaties) zijn volop aan de slag om alle elementen van een goede samenwerking met elkaar te bespreken en af te stemmen. En dat zijn er nogal wat! Vanuit het bestuur van de vSKBN behartigen wij de belangen van de stads- en kinderboerderijen. Maar omdat we een vereniging zijn, kan het bestuur hierin zelf geen belangrijke beslissingen nemen. Dat is en blijft aan de Algemene Leden Vergadering. Daarom wordt de volgende ALV in november een heel belangrijke…