Persbericht vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland

Dierenwelzijn op de kinderboerderij

Voor de vSKBN gaat dierenwelzijn over de kwaliteit van leven, waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart en natuurlijk gedrag kan vertonen. Stads- en kinderboerderijen zorgen voor de optimale fysieke en mentale gezondheid van hun dieren met passende huisvesting, goede verzorging en gezonde voeding. Respect voor de eigen waarde van het dier, zijn natuurlijk behoeften en voorlichting-en-educatie daarover staan centraal.

In een onlangs verschenen publicatie van Comité Dierennoodhulp wordt een beeld geschetst dat lijnrecht staat op deze visie van de vSKBN, op de normen en waarden van onze ca. 250 leden en op onze eigen ervaringen met Nederlandse kinderboerderijen. Wij herkennen ons dan ook in het geheel niet in deze praktijken. We distantiëren ons van de in het persbericht genoemde handelswijzen met dieren en betreuren het ten zeerste als deze situaties nog steeds voorkomen.

Verbetering dierenwelzijn
Dierenwelzijn is voor kinderboerderijen altijd al een belangrijk punt van aandacht geweest. In onze gesprekken met leden merken wij dat er steeds meer aandacht is voor de intrinsieke waarde van het dier en dat er continu wordt gewerkt aan de aanpassingen die dit kan vragen aan de organisatie en locatie.
Ook voor de vSKBN is verdere verbetering van dierenwelzijn op kinderboerderijen een belangrijk speerpunt. Een voorbeeld daarvan is de totstandkoming van ons Kwaliteitsbewijs. In het bijbehorende handboek is de zeer uitgebreide wetgeving waar kinderboerderijen mee te maken hebben op een overzichtelijke wijze bijeen gebracht. De checklist biedt een praktisch handvat om alles punt voor punt door te nemen en aandachtspunten waar nodig aan te pakken.
We motiveren en stimuleren onze leden om dit vSKBN Kwaliteitsbewijs te behalen en bieden ondersteuning met o.a. regionale workshops.
Daarnaast is er een actuele dierenwelzijnsvisie opgesteld. Hierbij hebben we ons o.a. laten leiden door de visie van de RDA. Onze visie is op dit moment nog een concept en zal na bekrachtiging door de leden tijdens de komende ALV (november 2022) een volgende stap zijn in het beleid omtrent dierenwelzijn.
Verder werken wij aan leidraden voor de meeste diersoorten die op kinderboerderijen gehouden worden. Deze leidraden geven uitgebreide informatie over alles wat een diersoort specifiek nodig heeft om zich gezond en gelukkig te voelen.

Bijlage: Dierenwelzijnsvisie vSKBN

Deel van onze mail aan het Comité Dierennoodhulp:

“In de Algemene Ledenvergadering zal de visie worden besproken en met eventuele aanpassingen naar wij hopen worden goedgekeurd. Wij realiseren ons dat daarna pas het grote werk gaat beginnen om dit dierenwelzijnsbeleid te implementeren bij de aangesloten kinderboerderijen.

In uw reactie lezen wij een grote betrokkenheid bij het dierenwelzijn. En hoewel wij op enkele punten een andere visie hebben, mag u verzekerd zijn van een soortgelijke betrokkenheid aan onze kant en bij onze leden. Het is aan de vereniging om onze leden te overtuigen van het belang van een goed dierenwelzijnsbeleid op de boerderij en ze waar mogelijk hierbij de ondersteunen. De uitvoering ervan is echter een verantwoordelijkheid van onze leden zelf, als brancheorganisatie zullen wij dit niet aan ze opleggen. Er zullen leden zijn die de gehele visie vrijwillig overnemen, maar ook leden die een ander, goed onderbouwd en eveneens diervriendelijk beleid volgen. Voor beide groepen is plaats binnen onze branchevereniging, echter onder de voorwaarde dat men blijft binnen de kaders die daar door wet- en regelgeving aan verbonden zijn.
Het gesprek over dierenwelzijn zal altijd een belangrijke plaats in onze vereniging innemen.

Wij beseffen dat door deze stellingname de kans groot is dat u niet met ons in gesprek zult willen. Het zij zo.”